X
GO

Kwaliteitseisen fruitteelt

Irrigatie

In onderstaande tabel staan de grenswaarden vermeld waaraan water moet voldoen voor droogte beregening in houtig kleinfruit en hardfruit volgens Altic bv (Kennisafdeling gespecialiseerd in gewasmonitoring).

Tabel: Kwaliteitseisen irrigatiewater fruitteelt

Een aantal spoorelementen en andere verontreinigingen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat de grenswaarden niet bekend zijn en/of slechts zo sporadisch voorkomen dat ze in routinematig onderzoek niet bepaald worden.

 

Nachtvorstberegening

Bij nachtvorstberegening zijn de eisen aan de waterkwaliteit minder hoog dan bij droogteberegening. Vooral chloor en ijzer zijn belangrijk. Ook speelt de pH een rol. Een lage pH betekent een iets grotere kans op vruchtverruwing en groeiremming.

Tabel: Kwaliteitseisen water nachtvorstberegening fruitteelt

 

Druppelbevloeiing en fertigatie

Hiervoor worden de minst hoge eisen gesteld. Het toelaatbare ijzer is pH afhankelijk.

Tabel: Kwaliteitseisen water druppelbevloeiing fruitteelt

(bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met