X
GO

Vergunningen

Op deze pagina:

 

Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

 

Aanleg wateropslagsysteem

Voor de aanleg van een wateropslagsysteem (watersilo, waterbassin, open put, waterbekken etc.) is er veelal sprake van een verplichting tot aanvraag van een omgevingsvergunning. Deze verplichting geldt onder meer als er belangrijke reliëfwijzigingen op het terrein plaatsvinden.

Voor de aanleg van een ondergrondse wateropslag of infiltratievoorziening bij een vergund gebouw is geen omgevingsvergunning nodig. De aanleg moet dan wel minstens op één meter van de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen gebeuren.

In bepaalde gevallen is ook het bodemdecreet van toepassen (vb. bij uitgraving van >250 m3 grond naar een ander perceel: regeling grondverzet.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

 

Voorwaarden

Ga eerst na tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu.

De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten:

 • Klasse 1: betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

 

De VLAREM-wegwijzer helpt u om de klasse van uw bedrijf te bepalen.

U komt ook te weten of u een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. U kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM raadplegen.

 

Afhankelijk van de klasse, hebt u een andere omgevingsvergunning nodig:

 • Voor klasse 1 en 2 hebt u een vergunning nodig.
 • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.

 

Procedure aanvraag omgevingsvergunning

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies, provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten, ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 en meldingen, bijstellingen,…die horen bij deze projecten moeten op Vlaams en provinciaal niveau worden ingediend.

M.u.v. de faciliteitengemeenten, worden alle Vlaamse en provinciale projecten via het online Omgevingsloket ingediend bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. Tip! Klik door naar een instructiefilm over hoe je de projectinhoud van een omgevingsproject ingeeft in het digitale Omgevingsloket.

Enkel in faciliteitengemeenten wordt dat nog op papier ingediend.

Na de aanvraag wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.

 

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Projecten met verplichte medewerking van een architect, ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2, verkavelingen en bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen moeten op lokaal niveau worden ingediend (bron: Vlaanderen).

M.u.v. de faciliteitengemeenten, worden lokale dossiers voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 via het online Omgevingsloket ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. Lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Na de aanvraag wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.

 

Meldingsplicht

Behoort uw bedrijf tot klasse 3? Dan bent u enkel verplicht om dit te melden.

 

Beroep

Als uw vergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

 

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
 • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.
 • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund. Tip! Klik hier naar een instructiefilm over het aanvragen van een stedenbouwkundige handeling.
 • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
 • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.

 

Hulp bij aanvraag van de omgevingsvergunning

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw vergunning? Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.

 

Wetgeving

Milieuvergunningendecreet, VLAREM I, II en III.

 

Meer info

Omgevingsloketvlaanderen.be - Een project starten.

(bron: Vlaanderen.be)

 

Verbouwing, nieuwbouw, aanleg verhardingen op het bedrijf

De verordening voor hemelwater en waterputten legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Het algemeen uitgangsprincipe is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk opgevangen en (her)gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening moet aan dit principe beantwoorden.

Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere regels uitvaardigen voor hun grondgebied. Contacteer dus uw gemeente en provincie. In de provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld geldt een provinciale, strengere regeling.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen of herbouwen van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte groter dan 40 m2 kan enkel als op de plannen een hemelwaterput is voorzien.

 

Natuurvergunning

In zeer specifieke gevallen kan er ook rekening moeten gehouden worden met het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. In bepaalde gevallen wordt een meldingsplicht en een vergunningsplicht opgelegd bij het uitvoeren van wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen.

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

In samenwerking met