X
GO

Diepdrainagewater

Op deze pagina:

 


Foto: aanleg van een dieptedrainagesysteem (bron: Drainagebedrijf Scaldis)

 

Een ‘nieuwere’ waterbron vormt water afkomstig van diepdrainage. Dat systeem is algemeen toepasbaar in de meeste zand- en zandleembodems. Bij diepdrainage wordt een drainagebuis aangelegd tot op een diepte van 4 tot zelfs 8 m t.o.v. het maaiveld. Vaak gebeurt er ook geen vertakking, maar komt het drainagewater in een opvang terecht vanuit één lange drainagebuis (kan honderden tot meer dan duizend meter lang zijn). Dit kan dus vergeleken worden met een lange, aaneensluitende rij van ondiepe grondwaterwinningen.

De drainageleidingen hebben een maximale diameter van 200 mm. Afhankelijk van de plaatselijke bodemomstandigheden kan de sleuf helemaal of gedeeltelijk opgevuld worden met goed doorlatend drainagemateriaal zoals grof zand of grind.

Het advies is te informeren bij het bedrijf dat dieptedrainage aanlegt en de streek wat kent. Enkele voorbeelden van bedrijven zijn: Rits en DG Drainage. Bij diepdrainagewater zullen de meeste chemische parameters het jaarrond slechts beperkt variëren. De variatie tussen verschillende bedrijven is wel zeer groot. Die variatie is te verklaren door specifieke, lokale eigenschappen van de bodem waarin de diepdrainage ligt. Door de hoge hardheid van het grondwater is een ontharder veelal aangewezen. De bacteriële druk is sterk plaatsafhankelijk: een ontsmetting lijkt sowieso aangewezen.

Debieten

Voor veehouderij (50 m3/dag) zijn er meestal geen problemen. Maar meestal zijn het de personen die aanleggen die een soort inschatting maken van de lengte van drainage en de debieten.

 

Kwaliteit en kwantiteit

Voordeel van diepdrainage is dat - in tegenstelling tot drainages die op de klassieke diepte liggen - ook in de droge (zomer)perioden er nog altijd een mogelijkheid is tot winning van grondwater. Dit biedt m.a.w. voornamelijk een mogelijkheid tot waterwinning in die gebieden waar onvoldoende (grond)water beschikbaar is dat via de klassieke methodes vlot kan gewonnen worden.

Dergelijk water - dat meer gefilterd is en dieper gewonnen wordt - geeft betere resultaten, zowel op het vlak van de gemeten chemische parameters als de bacteriologische parameters. De chemische en bacteriologische kwaliteit is meestal goed tot zeer goed. In de kustregio moet u aandacht besteden aan de zoutdruk in het water.

 

Vergunning

Aangezien het grondwater is, zal een vergunning voor grondwaterwinning moeten aangevraagd worden bij de VMM. Na installatie van het systeem zal ook een debietmeter moeten voorzien worden direct na de pomp. Deze m³’s moeten geïntegreerd worden in de wateraangifte en u zal hierop grondwaterheffingen betalen.

 

Kostprijs

Aanleg

De kostprijs voor het leggen van diepdrainage is sterk afhankelijk van de diepte en de lengte en het al dan niet gebruiken van aanvulzand. Richtinggevend moet gerekend worden op een prijs van € 18 à 20 per lopende meter.

 

Heffing winning grondwater

Heffing lozing grondwater
 

Andere kosten:

  • Kostprijs van het oppompen.
  • De aankoop van een eventuele opslag om piekverbruik op te vangen.
  • Eventuele behandelingskosten (zie watertool.be, info technieken).

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van