X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Fosfor-project van start!

Fosfor-project van start!

Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau (A_Propeau) - (01/11/2014 - 31/10/2018)

Auteur: Elise/vrijdag 25 maart 2016/Categories: Nieuws, Waterkwaliteit

Nutriënten en nutriëntenoverschotten staan momenteel centraal in de Vlaamse land- en tuinbouw. Ondanks zware inspanningen blijft de waterkwaliteit met betrekking tot stikstof en fosfor in heel wat meetpunten voor grond- en oppervlaktewater ver boven de norm. Vooral de fosforconcentraties blijken de laatste jaren nagenoeg stabiel te blijven op een hoog niveau. De fosforproblematiek komt steeds sterker naar voor als dwingender en moeilijke oplosbaar dan de stikstofproblematiek.

Onder druk van Europa worden steeds scherpere bemestingsnormen opgelegd, waarbij fosfor in veel gevallen de beperkende factor zal worden voor het toedienen van organische mest. Indien geen snelle verbetering in de waterkwaliteit kan bekomen worden dreigen er draconische maatregelen die de leefbaarheid van de intensieve land- en tuinbouw op middellange termijn bedreigen.

 

Binnen het IWT - project A_Propeau worden volgende aspecten onderzocht:

 • Verzamelen van betrouwbare P-opnamecijfers en opstellen van nauwkeurige P- balansen voor de belangrijkste teelten
 • Optimaliseren van de P-bemestingsadviezen en P-bemonsteringsmethodieken
 • Onderzoek naar (teeltspecifiek) verdere optimalisering van de minerale P-gift (puntbemesting, startgift in plantenpark ...)
 • Opvolgen van de gevolgen m.b.t. plantbeschikbaarheid van P in uitmijningssituaties
 • Identificeren van teeltrotaties die uitmijning toelaten
 • Mogelijkheden tot verhoging van de P-beschikbaarheid door gebruik van PSB - P- fixatie aan drains

 

Doelstelling

Fosfor is een grondstof waar vaak nog te kwistig wordt mee omgesprongen. Binnen dit project wordt gekeken hoe de P problematiek zowel op landbouwkundig als op milieukundig vlak duurzaam aangepakt kan worden. De voornaamste doelstellingen van dit project zijn:

 • Het verbeteren van de efficiëntie van de toegediende P
 • Het minimaliseren van de impact van fosfaatbeperkingen op de gewasopbrengst en de bodemkwaliteit
 • Het aanreiken van oplossingen voor het verminderen van P verliezen naar grond- en oppervlaktewater onder (intensieve) land- en tuinbouw, met het oog op het verbeteren van de waterkwaliteit.

 

Specifieke doelstellingen

 • Het opstellen van nauwkeurige P balansen op perceelsniveau voor de belangrijkste gewassen, groenbemesters en vanggewassen
 • Het efficiënter inzetten van minerale P meststoffen en het optimaliseren van het huidige P bemestingsadvies
 • Het voorstellen van rotaties die een maximale P uitmijning toelaten
 • Het maximaliseren van de P uitmijningsefficiëntie, en het optimaal beschikbaar houden van P voor gewassen op bodems zonder P aanvoer
 • Het inzetten van organisch materiaal vrijwaren om de bodemkwaliteit op peil te houden
 • Het filteren van P uit drainagewater om de belangrijkste puntbronnen van P te elimineren

 

Coördinator en projectpartners:

 • Universiteit Gent, Vakgroep bodembeheer
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Scientia Terrae
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Meer info?

Lore Lauwers
PCG vzw
Karreweg 6
9770 Kruishoutem

 

Samenwerking

In het kader van het LA-traject A Propeau (Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau)

  

Print

Number of views (7760)/Comments (0)

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van