X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Webinar 'Wateropslagsystemen op landbouwbedrijven'

Webinar 'Wateropslagsystemen op landbouwbedrijven'

Met presentaties van de webinar op 14 juni 2024

Het belang van wateropslag in tijden van overschot, om het te gebruiken in tijden van droogte, blijft toenemen. Landbouwers denken aan de aanleg van private wateropslagsystemen, zoals foliebassins, open putten of watersilo’s. Waar moet je rekening mee houden bij de aanleg? Welke vergunningen heb je nodig? Wie moet je betrekken? Met welke waterbronnen mag het bekken gevuld worden? Wat met het grondverzet? Wat is de impact van de gewestelijke hemelwaterverordening? Zijn er steunmaatregelen voor de aanleg? …

dinsdag 2 juli 2024/Auteur: Elise/Number of views (205)/Comments (0)/
Tags:
Hemelwater: Slim hergebruik van regenwater

Hemelwater: Slim hergebruik van regenwater

AquaMarkt - Van water naar duurzame realisaties

In slimmer water sparen zit een win-win voor iedereen. Zo liggen er ook kansen in de bufferbekkens van Aquafin. Deze bufferbekkens vangen bij hevige en langdurige regen het overtollige regenwater op en voeren het vertraagd af naar beken en rivieren. Dit om wateroverlast te vermijden. Dankzij slimme sturing van een bekken kan het water ook bewust worden vastgehouden, zodat het kan worden hergebruikt door naburige land- en tuinbouwbedrijven.

donderdag 16 mei 2024/Auteur: Elise/Number of views (531)/Comments (0)/
Tags:
Workshop: water, landschap & landbouw

Workshop: water, landschap & landbouw

Na een grondig voortraject en gebiedsanalyse hebben we de belangrijkste uitdagingen en kansen van de regio in kaart gebracht. We vertaalden deze in strategische en operationele doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Met projectoproepen willen we uitvoering geven aan deze strategie. In deze workshop willen we dan ook samen met jullie onderzoeken aan welke projecten nood is in de streek. De deelnemers worden aangemoedigd om hier verder mee aan de slag te gaan om tot gedragen en ambitieuze projecten te komen die binnen het LEADER-programma uitgevoerd worden.

6/06/2024 19:00 - 22:00/Auteur: Elise/Number of views (521)/Comments (0)/
Tags:
Presentaties studienamiddag stuwen met demo

Presentaties studienamiddag stuwen met demo

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de recente overstromingen tonen duidelijk aan dat we het landschap klimaatrobuuster moeten maken. Door toepassing van stuwen in waterlopen wordt het water maximaal op de akkers vastgehouden en wordt infiltratie bevorderd. Hierdoor wordt enerzijds aanvulling van grondwatervoorraden mogelijk gemaakt en worden anderzijds overstromingen in afwaartse gebieden voorkomen. De aanleg van stuwen wordt gesubsidieerd via niet-productieve investeringssteun. Momenteel voeren we metingen uit bij een bestaande stuw in Sint-Gillis-Waas, waar we vochtgehalte in de bodem en (grond)waterpeil meten. Ook is er een project gestart in Sint-Gillis-Waas waarbij zo’n 40 stuwen geplaatst zullen worden.

dinsdag 19 maart 2024/Auteur: Elise/Number of views (142)/Comments (0)/
Webinar Wateroverschotten inzetten voor land- en tuinbouw

Webinar Wateroverschotten inzetten voor land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven verduurzamen hun waterverbruik en zoeken naar alternatieve waterbronnen zoals regen- of proceswater bij partners in de buurt. Hoe zet je een duurzame samenwerking met hen op? Welke hindernissen kom je tegen bij de aanleg van een leidingnetwerk? En wat met de financiële haalbaarheid? In deze webinar delen drie projecten hun bevindingen en krijg je de kans om met hen in dialoog te gaan.

27/03/2024 10:30 - 12:00/Auteur: Elise/Number of views (694)/Comments (0)/
Tags:
Kunnen landbouwers gezuiverd rioolwater gebruiken voor irrigatie?

Kunnen landbouwers gezuiverd rioolwater gebruiken voor irrigatie?

Er is een nieuwe wetgeving die onder meer het gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie moet vergemakkelijken en aanmoedigen.

Sinds juni is de Europese verordening inzake hergebruik van water van kracht. Dit it is een nieuwe wetgeving die onder meer het gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie moet vergemakkelijken en aanmoedigen. Iets wat voor de Europese maatregel in Vlaanderen al mogelijk was, maar nu onbetaalbaar lijkt.

dinsdag 7 november 2023/Auteur: Elise/Number of views (1484)/Comments (0)/
Hoe zet jij in op de toekomst? Infomarkt land- en tuinbouw in zijn vele facetten

Hoe zet jij in op de toekomst? Infomarkt land- en tuinbouw in zijn vele facetten

Laat je inspireren door de getuigenissen van landbouwers uit Vlaanderen en Nederland, die zich ontpopten tot multifunctionele agrarische ondernemers.

Steeds meer land- en tuinbouwers kiezen voor inkomens en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Het verkopen van hoeveproducten, het aanbieden van vakantie op hun bedrijf of het inzetten op energiebesparing en -productie zorgt voor een bijkomend inkomen of een onkostenbesparing op termijn. Inzetten op de toekomst betekent ook natuurinclusieve landbouw, het herdenken en verduurzamen van de manier waarop we eiwitten produceren en consumeren, nieuwe teelten introduceren, …

21/11/2023 9:45 - 16:35/Auteur: Elise/Number of views (1078)/Comments (0)/
Tags:
Provincie laat publiek kennismaken met heringericht overstromingsgebied Kruisem

Provincie laat publiek kennismaken met heringericht overstromingsgebied Kruisem

Terugblik publieksmoment zondag 17 september 2023

Tijdens een publieksmoment op zondag 17 september was er grote belangstelling voor het heringerichte overstromingsgebied aan de Moerasstraat in Kruisem. Het gebied combineert een buffer- en spaarfunctie. Via een parcours rond het overstromingsgebied kregen de aanwezigen een deskundige uitleg over de werking van het overstromingsgebied, het spaargedeelte en de aftappunten.

donderdag 12 oktober 2023/Auteur: Elise/Number of views (1598)/Comments (0)/
Herinrichting overstromingsgebied Moerasstraat Kruisem: Publieksmoment

Herinrichting overstromingsgebied Moerasstraat Kruisem: Publieksmoment

17 september 2023

We nodigen je van harte uit om op zondag 17 september een kijkje te komen nemen naar het heringerichte overstromingsgebied aan de Moerasstraat. De Provincie ruimde het slib uit het bestaande overstromingsgebied om wateroverlast tegen te gaan. Maar dat niet alleen. Het gebied werd uitgebreid met een extra spaarvolume zodat landbouwers in droge periodes water kunnen afnemen. Gratis en zonder impact op de waterhuishouding van de waterloop. Daarnaast is er ook een vulplaats voorzien om tanks met sproeivloeistoffen veilig te kunnen aanlengen zonder gevaar voor het milieu. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, kom je te weten tijdens dit publieksmoment. Onze medewerkers geven aan infostanden verspreid over de site uitleg over de verschillende aspecten van het overstromingsgebied en het spaarvolume.

17/09/2023 9:30 - 12:30/Auteur: Elise/Number of views (1358)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAgenda
Tags: tuinbouw
Variatie in kaart: bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaart

Variatie in kaart: bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaart

In het kader van het demonstratieproject “Droogtekaarten voor aardappel en maïs”

De impact van het wijzigend klimaat laat zich jaar op jaar voelen en verschillen binnen een perceel tonen zich meer en meer. Variatie die zich toont tijdens droge periodes wijst in de richting van verschillende vochtbeschikbaarheid. Deze verschillen kunnen gebundeld worden in een droogtekaart, welke als basis kan dienen voor een aangepaste taakkaart. Met deze taakkaart kan je je beheer binnen je perceel aanpassen in functie van droogtegevoeligheid. Tijdens deze webinar tonen we de verschillen die mogelijk zijn, wat van belang is voor een droogtekaart en hoe diverse farm managementsystemen je hier al in tegemoet komen. Meer info vindt u ook in de bijhorende brochure 'Droogte als stimulans voor variabel beheer'.

donderdag 11 mei 2023/Auteur: Elise/Number of views (2858)/Comments (0)/
Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

Op donderdag 15 december vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer’ plaats. De studiedag werd georganiseerd door het Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met vragen en informatie over waterbeheer op het bedrijf. In de toekomst zullen we meer en meer geconfronteerd worden met lange periodes van droogte en toenemende kans op intense buien en eventueel overstromingen. Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

maandag 23 januari 2023/Auteur: Elise/Number of views (3859)/Comments (0)/
Categories: NieuwsIrrigatie
Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Praktische tips en maatregelen

We hebben vaker te maken met droge, hete periodes die worden afgewisseld met plaatselijk zeer zware buien. Je kan je gewassen hiertegen wapenen door in te zetten op goed bodembeheer in combinatie met efficiënt watergebruik. Op donderdag 15 december 2022 vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' plaats op het PCG waarbij praktische tips en maatregelen voorgesteld werden.

maandag 23 januari 2023/Auteur: Elise/Number of views (4101)/Comments (0)/
Wapen je teelten tegen droogte en noodweer

Wapen je teelten tegen droogte en noodweer

Programma studiedag - 15 december 2022

We hebben vaker te maken met droge, hete periodes die worden afgewisseld door plaatselijk zeer zware buien. Je kan je gewassen hiertegen wapenen door in te zetten op goed bodembeheer in combinatie met efficiënt watergebruik. Wil je weten hoe? Kom dan zeker naar de studiedag waarin experten dieper ingaan op volgende punten:

15/12/2022 13:00 - 16:00/Auteur: Elise/Number of views (1504)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAgenda
Aanleg & beheer van dammen en hagen in de strijd tegen erosie

Aanleg & beheer van dammen en hagen in de strijd tegen erosie

Infomoment en demo - 16 november 2022

De Vlaamse Ardennen zijn naast hun legendarische kasseistroken en hellingen ook gekend als een erosiegevoelige regio. Uit de waaier aan maatregelen focussen we tijdens dit infomoment op twee zaken: kleine landschapselementen als hagen, heggen en houtkanten en strategische geplaatste erosiedammen. In beide gevallen bekijken we niet alleen voorwaarden en subsidies voor de aanleg ervan maar staan we ook stil bij het beheer nadien (houthaksel aanvullen, beheerovereenkomsten...). Afsluiten doen we met een demo van de hagendorser van Werkers in aanneming in actie.

16/11/2022 13:30 - 16:00/Auteur: Elise/Number of views (1064)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAgenda
Kan je regenwater gebruiken als drinkwater voor je melk- en pluimvee?

Kan je regenwater gebruiken als drinkwater voor je melk- en pluimvee?

Terugblik water bubble melkvee- en pluimveehouderij - 4 oktober 2022

Kan je regenwater gebruiken als drinkwater voor je melk- en pluimvee? Aan welke waterkwaliteit moet het dan voldoen? Wat zijn de risico’s? Welke behandelingstechnieken zijn er? Hoe verloopt het in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden op jouw bedrijf? Op deze en andere vragen kregen de aanwezigen van de water bubble een antwoord. Was je er niet bij? Geen nood, je kan de presentaties wanneer het jou past (her)bekijken.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: Elise/Number of views (3279)/Comments (0)/
Categories: NieuwsWaterbronnen
Tags: veeteelt
RSS
123456789

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van